PEFC ČR

Výukový program PEFC ČR

Objevme les I.

VÝUKOVÝ PROGRAM

Výukový program se zaměřuje na oblast trvale udržitelného rozvoje, kterou prezentuje na praktickém příkladu trvale udržitelného hospodaření v lesích. Takové hospodaření zastřešuje v České republice systém certifikace lesů PEFC ČR.

Realizace programu rozvíjí klíčové kompetence žáků a navazuje na vzdělávací oblasti a průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, zejména na průřezové téma Environmentální výchova.

Program se skládá ze dvou výukových bloků. První blok nabízí soubor pracovních listů, které žáci řeší pod vedením učitele. Druhý blok představují naučné aktivity absolvované v lese pod vedením lesního pedagoga. Výukový program mohou žáci absolvovat individuálně i ve skupinách.

Výukové bloky jsou doplněny o tzv. pre a postaktivity sloužící pro uvedení a závěrečné uzavření tematického komplexu výukového programu ve výuce. Oba bloky mohou být realizovány samostatně, ale i společně v libovolném pořadí.

Ústřední linii celého programu představuje myšlenka, že se žáci stanou juniorskými auditory trvale udržitelného hospodaření v lesích. Díky získaným a osvojeným znalostem budou sledovat a hodnotit vybraná kritéria systému certifikace lesů PEFC ČR.

OBJEVME LES I

NahledVýukový blok obsahuje dvanáct samostatných pracovních listů, které žáci zpracovávají pod vedením vyučujícího. Zároveň jsou připojeny vypracované verze pracovních listů a metodické listy obsahující také volitelné doplňkové aktivity. Díky nim může být pro žáky řešení pracovních listů více atraktivní. Žáci získávají nové znalosti, které mohou jako auditoři využít také ve druhém výukovém bloku.

OBJEVME LES II

NahledVýukový blok nabízí naučné aktivity navržené tak, aby využívaly specifických možností přírodního prostředí, zejména lesa. Žáci se stanou reálnými auditory, pod vedením lesního pedagoga budou sledovat a hodnotit vybraná kritéria přímo v lese na konkrétním lesním majetku.

Výtah z odborných posudků

Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc.

předseda Komise pro mimoprodukční funkce lesa ČAZV

Učební pomůcku výukového programu „Objevme les“ považuji za potřebnou, plně vystihující danou problematiku, napsanou srozumitelně, přehledně a názorně a na odpovídající odborné úrovni. Je jistě přínosem k propagaci lesnictví jako důležitého oboru lidské činnosti.

PaedDr. Marie Ptáčková

ředitelka Základní školy Zdounky

Metodická učební pomůcka přináší dostupné a názorné informace o hospodaření v lesích v návaznosti na zásady trvalé udržitelnosti a nabízí učitelům uživatelsky příjemnou pomůcku do výuky. Přínosy publikace spočívají v nabídce relativně široce zpracovaného tématu hospodaření v lesích a certifikace lesního hospodářství, které v takové šíři a provázanosti nebylo pro školy doposud dostupné.

Ing. Alice Palacká

středoškolská učitelka, SLŠ Hranice,

předsedkyně Sdružení lesních pedagogů ČR

Myšlenka udělat z dětí inspektory správného hospodaření v lese je didakticky velmi šťastná. Seznamovat mladou generaci s legislativními normami, které se týkají hospodaření v lesích přístupnou formou a také propojením trvale udržitelného rozvoje a spotřebitelských preferencí, je cesta, jak účastníky programu skutečně zaujmout a zároveň poučit. Myslím, že v tomto ohledu je tento materiál výjimečný.